Natuurrapport 2007 Uitkijken voor klimaatverandering en uitheemse soorten

Natuurrapport 2007 Uitkijken voor klimaatverandering en uitheemse soorten

1 december 2007 om 15:40 door Myriam Dumortier

22-3.PNG
Bossen vervullen een belangrijke rol voor de instandhouding van biodiversiteit. Zo gaat het goed met de bosvogels dankzij de inspanningen van het bosbeheer. Toch laat de evaluatie in het kader van de Habitatrichtlijn zien dat nog veel verbetering mogelijk is. Het huidige verlies aan biodiversiteit in Vlaanderen is vooral een gevolg van versnippering van leefgebieden en van vermesting. In de nabije toekomst dreigen klimaatverandering en invasies van uitheemse soorten de toestand nog te verergeren. De Europese Commissie wil tegen 2010 het verlies aan biodiversiteit stoppen. Om dat te realiseren moeten we de oorzaken van de verschillende verstoringen nog grondiger aanpakken (ruimtegebruik, emissie van stikstof, fosfor en broeikasgassen, in- en uitvoer van soorten) en via gerichte maatregelen de bedreigde soorten en leefgebieden nog beter beschermen. Alleen al omdat er veel meer bos is (150.000 ha) dan natuurgebied (40.000 ha), is de impact van de bosbeheerder niet te onderschatten.

Labels: