Berichten over landschapsbeheer

 1. Kleine bosfragmenten: oases voor bestuivers in een groene woestijn?

  29-05-2019 14:25 door Willem Proesmans

  fig1.jpg

  Bestuivers zijn de laatste jaren een ‘hot topic’. Door bestuiving van landbouwgewassen spelen ze een belangrijke economische rol en dragen ze bij in onze voedselvoorziening.  Bovendien zijn bestuivers zoals bijen, vlinders en zweefvliegen opvallend en aantrekkelijk voor natuurliefhebbers. Veel soorten komen steeds minder voor.

  Een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van wilde bestuivers is de intensivering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dit zorgde voor een essentiële toename in productiviteit, maar leidde ook tot een sterke afname in biodiversiteit. Door schaalvergroting verdwenen kleine landschapselementen zoals houtkanten, bomenrijen en losstaande struiken. De sterke toename in het gebruik van agrochemicaliën, met name pesticiden en kunstmest, leidde tot een afname in bestuivers. Pesticiden hebben rechtstreekse toxische effecten én zorgen voor een lagere plantendiversiteit en dus minder voedselbronnen. Ook andere veranderende landbouwpraktijken leidden tot een sterke afname in habitatkwaliteit. Het verminderd gebruik van rode klaver als groenbemester wordt gelinkt aan de sterke afname van hommels tijdens de afgelopen decennia.

  Lees meer over "Kleine bosfragmenten: oases voor bestuivers in een groene woestijn?"

  Labels:

 2. Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?

  07-06-2017 11:02 door Rik De Vreese, Sien Cromphout, Bert De Somviele

  P2110359.JPG

  Vlaanderen telt heel wat wegen, zo’n 65.000 km. Langs een groot deel hiervan groeien bomen, bomenrijen, struiken, hagen of houtkanten. Deze houtige landschapselementen worden in eerste instantie beheerd in functie van de veiligheid van de weggebruiker, maar meer en meer wordt ook het biodiversiteitsaspect belangrijker. Het correct afvoeren van het geoogste hout en het duurzaam gebruiken ervan blijft nog een knelpunt: nog al te vaak blijft het versnipperde hout ter plaatse achter. Deze snippers verstikken de aanwezige vegetatie en de bodem wordt aangerijkt met mineralen.

  In het Trees from Traffic project ging BOS+ samen met aannemer Krinkels op zoek naar knelpunten en oplossingen om het beheer van houtige landschapselementen langs gewestwegen duurzamer te maken. Het project focuste op het gebruik van snippers als bron van hernieuwbare energie, maar ook andere toepassingen voor de snippers zijn mogelijk (spaanplaatproductie, papier…).

  Lees meer over "Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?"

  Labels:

 3. De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten

  05-04-2017 15:07 door Bert De Somviele

  BR61b-covernara_nieuwsbrief.png

  Elke 2 jaar brengt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek het Natuurrapport uit, waarin het de toestand van de natuur in Vlaanderen onder de loep neemt, de trends en toekomstverwachtingen analyseert en het voorbije beleid m.b.t. natuurbehoud evalueert.

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten"

  Labels:

 4. Kan korteomloophout de functionele biodiversiteit in landbouwlandschappen versterken?

  01-06-2016 13:59 door Kris Verheyen, Pieter Verdonckt, Alexander Boffin, Dries Bonte

  52-2.PNG
  Wilgen, populieren en andere snelgroeiende hakhoutsoorten zijn heel geschikt als hernieuwbare energiebron. De houtsnippers kunnen als biobrandstof dienen, maar ook tijdens de groei kan de teelt verschillende functies vervullen. Zo kunnen deze plantages een bijdrage leveren als groenbuffer en potentieel de lokale biodiversiteit versterken. Deze laatste functie werd echter nog niet vaak gekwantificeerd. In dit artikel bespreken we twee studies die dieper in gaan op de rol die korteomloophout kan spelen voor de (functionele) biodiversiteit in landbouwlandschappen; een hot-topic in het kader van het vernieuwde Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).

  Lees meer over "Kan korteomloophout de functionele biodiversiteit in landbouwlandschappen versterken?"

  Labels:

 5. Agroforestry: ontwerp en aanplanting

  01-12-2015 12:28 door Sander Van Daele, Pieter Verdonckt

  54-3.PNG
  Half november tot en met maart is het ideale plantseizoen voor bomen. De bomen zijn in rust en verdragen het om op blote wortel van de kwekerij verplant te worden naar het veld. Voor de meeste (loof)boomsoorten geldt dat hoe vroeger ze geplant worden tijdens het plantseizoen (november – december dus), hoe beter. Vooraleer je begint te planten, sta je best even stil bij het ontwerp van je agroforestrysysteem, de boomsoortenkeuze, het type plantsoen, de manier van aanplanten…

  Lees meer over "Agroforestry: ontwerp en aanplanting"

  Labels:

 6. Vanonder het mos | Goede invasieve exoten

  28-06-2015 13:52 door Hans Baeté

  52-4.PNG
  Het boek Invasive Plant Medicine van Timothy Scott focust op de geneeskracht van invasieve exoten en hun ecologische voordelen. Zoals we weten, kunnen invasieve planten zich snel uitbreiden. Vaak wordt deze eigenschap gekoppeld aan uitheemse soorten die exoten worden genoemd en doorgaans in een negatief daglicht worden geplaatst.

  Lees meer over "Vanonder het mos | Goede invasieve exoten"

  Labels:

 7. Vanonder het mos | Woekeren planten door verdubbeling erfelijk materiaal?

  28-03-2015 14:14 door Hans Baeté

  51-4.PNG
  De enorme impact die vreemde planten (exoten) kunnen hebben op inheemse populaties en ecosystemen onderstreept het belang van de zoektocht naar wat bepalend is voor dit woekerend, invasief gedrag (Vilà et al. 2010, 2011). Zoals alle bloemplanten moeten invasieve soorten goede kolonisten zijn om succes te hebben in nieuwe habitats. In het begin van de jaren 1980 groeide het idee dat planten die hun erfelijk materiaal verdubbelen hun territorium snel kunnen uitbreiden (Levin 1983).

  Lees meer over "Vanonder het mos | Woekeren planten door verdubbeling erfelijk materiaal?"

  Labels:

 8. Bosbelgen in Ecuador

  28-11-2014 15:10 door Sander Van Daele, Benjamin Van Haelst, Nina Kerkhove, Greet De Jonghe

  50-2.PNG
  BOS+ reisde in juni 2014 voor de tweede maal met Vlaamse boseigenaars en -liefhebbers naar Ecuador om hen te laten kennismaken met een aantal BOS+ projecten daar en een aantal bosproblematieken en -succesverhalen aan den lijve te laten ondervinden. Ze leerden de verschillende uitdagingen
  voor duurzaam bosbeheer en de mogelijke antwoorden daarop kennen. Verslag van een fantastische reis in een van de meest biodiverse landen ter wereld...

  Lees meer over "Bosbelgen in Ecuador"

  Labels:

 9. Vanonder het mos | De natuurwaarden van apomicten

  28-08-2014 15:52 door Hans Baeté

  49-2.PNG
  Als ik vijf boeken mag meenemen naar een onbewoond eiland, dan twijfel ik geen seconde. De vijf delen van de Nederlandse Oecologische Flora staan vol met weetjes die tot nadenken stemmen. Neem nu dit: “Oecologisch gezien betekent het erkennen van maar één eenheidspaardebloem (…) het verloren gaan van onschatbare informatie. Terwijl de verschillen in uiterlijk tussen de ene en de andere paardenbloem (Taraxacum) vrij gering lijken, kunnen de eisen die ze aan hun standplaats stellen, sterk uiteenlopen.” Iets gelijkaardig geldt voor bramen (Rubus), havikskruiden (Hieracium) en veldbeemdgrassen (Poa pratensis-groep). Aan de grondslag hiervan ligt een combinatie van hybridisatie en apomixis. Door apomixis kunnen vruchtbare zaden worden gevormd zonder bevruchting van eicellen met stuifmeel en – op moleculair niveau – zonder dat een nieuwe combinatie (= recombinatie) van de genen van ouders wordt gevormd. 

  Lees meer over "Vanonder het mos | De natuurwaarden van apomicten"

  Labels:

 10. LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud

  28-08-2014 15:43 door Steven Vanonckelen, Anouschka Kuijsters, Patrick Huvenne, Jean-François Plumier, Stéphane Vanwijnsbreghe

  49-1.PNG
  Doorheen de jaren werd het Zoniënwoud sterk versneden door verschillende autosnelwegen, spoorwegen en lokale wegen. Hierdoor kunnen we nog moeilijk spreken van één bos, wat de beweging van dieren tussen deze fragmenten bemoeilijkt. Er is echter goed nieuws voor de dieren in het Zoniënwoud: hun onderbroken leefgebieden worden opnieuw met elkaar verbonden. Vier nieuwe boombruggen, drie ecotunnels en een ecoduct bieden de dieren straks een veilige passage onder en over de verkeersassen. Deze maatregelen maken deel uit van het Europese LIFE+ OZON project, maar een echte première zijn ze niet. De drie gewesten zetten zich namelijk al jaren in voor de ontsnippering van het Zoniënwoud.

  Lees meer over "LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud"

  Labels: