Label

 1. De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten

  05-04-17 15:07 door Bert De Somviele

  BR61b-covernara_nieuwsbrief.png

  Elke 2 jaar brengt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek het Natuurrapport uit, waarin het de toestand van de natuur in Vlaanderen onder de loep neemt, de trends en toekomstverwachtingen analyseert en het voorbije beleid m.b.t. natuurbehoud evalueert.

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten"

  Labels:

 2. De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?

  30-03-17 11:05 door Ellen Desie, Bart Muys, Karen Vancampenhout

  BR61figuur_hoofd.JPG

  Bosbodems hebben het potentieel om te fungeren als een natuurlijke opslagplaats voor atmosferische koolstof, meer bepaald CO2. Bijgevolg kwam koolstofopslag in bossen op de politieke agenda als een mogelijke strategie voor het tegengaan van de klimaatverandering. Om deze strategie verder te optimaliseren is een beter begrip van de koolstofvastlegging en de stabiliteit van deze vastlegging, in functie van bosbeheer essentieel. In deze studie werd het effect van omvorming van half-natuurlijk loofbos naar Fijnspar op de koolstofdynamiek onderzocht. De resultaten tonen een verrassend sterk boomsoorteffect.

  Lees meer over "De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?"

  Labels:

 3. Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?

  10-02-17 13:40 door Rita Sousa-Silva

  BR59_Rita_FIG3.jpg

  Klimaatveranderingen zullen voor het bos nieuwe omstandigheden creëren. Dat zal een aangepast beheer vereisen met inbegrip van preventieve maatregelen.

  Lees meer over "Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?"

  Labels:

 4. Beginnend chemisch herstel van verzuurde Vlaamse bosbodems

  01-10-16 14:29 door Arne Verstraeten, Peter Roskams, Johan Neirynck

  Atmosferische deposities van zwavel en stikstof droegen bij aan een versnelde verzuring van bosbodems in Vlaanderen tijdens de 2e helft van de 20e eeuw. Vanaf de jaren 1980 werden stapsgewijs maatregelen getroffen om de emissies van verzurende stoffen te verminderen. Wij analyseerden langetermijndata (1994–2014) verzameld in de proefvlakken van het meetnet intensieve monitoring bosecosystemen en vonden daarbij voor het eerst aanwijzingen dat recent de intensiteit van verzuring verminderd is in Vlaamse bossen.

  Lees meer over "Beginnend chemisch herstel van verzuurde Vlaamse bosbodems"

  Labels:

 5. 30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering

  01-07-16 15:23 door Geert Sioen, Peter Roskams, Pieter Verschelde

  In 1979 brachten de Verenigde Naties de Resolutie over de grensoverschrijdende luchtverontreiniging tot stand. De meetnetten en proefvlakken voor het opvolgen van de bosvitaliteit kwamen er in de jaren 1980, als gevolg van verschillende verordeningen van de Europese Unie en het ICP-Forests-programma (www.icp-forests.net). Sindsdien worden jaarlijks meetresultaten aan het ICP-Forests gerapporteerd. Wat oorspronkelijk ontstond als een project voor het opvolgen van de gevolgen van luchtverontreiniging, groeide uit tot een meetnet waarin niet alleen de gezondheidstoestand van bomen wordt beoordeeld, maar ook de bodem- en bladtoestand, vegetatie, dood hout… 

  Lees meer over "30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering"

  Labels:

 6. Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen

  01-03-16 16:10 door Beatrijs Van der Aa, Lieve Vriens, Peter Roskams

  55-3.PNG

  Onder invloed van de stijgende concentraties aan CO2 en andere broeikasgassen beginnen klimaatpatronen wereldwijd te veranderen. Men verwacht hiervan ook gevolgen op de biodiversiteit en op het vermogen van ecosystemen voor het leveren van diensten aan de maatschappij. Het INBO heeft een literatuurstudie uitgevoerd om de potentiële invloed van klimaatverandering op bos en natuur in Vlaanderen in kaart te brengen. In dit artikel schetsen we een beeld van de effecten voor bossen. De in deze studie verzamelde informatie vormde de basis voor de uitwerking van specifieke adaptatiescenario’s door Demey et al. (2015). In die parallelstudie wordt aangegeven hoe een aangepast beheer kan inspelen op de te verwachten klimaateffecten.

  Lees meer over "Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen"

  Labels:

 7. Treecological.be – Turning Travel into Trees

  28-09-15 13:22 door Bert De Somviele, Sanne Huysmans, Stijn Bruers, Bruno Verbeeck

  53-3.PNG
  Over de wereldwijde klimaatproblematiek is al veel gezegd en geschreven. “Mislukken is geen optie”, kopte de Tijd al in 2007 over de klimaatonderhandelingen in Bali (COP 13 – Conference of the Parties). Maar intussen staat de teller van de COPs al op 21 en nog is er geen bindend internationaal klimaatakkoord. En dat terwijl de meeste studies voorspellen dat business as usual tegen 2100 zal leiden tot een gemiddelde temperatuurstijging van 5°C of meer, en dat er algemene consensus is dat dit catastrofaal zal zijn voor de ecosystemen van onze planeet en voor de menselijke samenleving.

  Lees meer over "Treecological.be – Turning Travel into Trees"

  Labels:

 8. Het pratende bos

  28-09-15 12:39 door Margot Vanhellemont, Sanne Van Den Berge, Arne Verstraeten, Dirk JW De Pauw, Kathy Steppe, Kris Verheyen

  53-1.PNG
  Bossen regelen mee het milieu, maar we kunnen die milieuregelende rol van het bos niet duidelijk zien. We zien bijvoorbeeld niet hoe een bos het klimaat beïnvloedt of hoe het klimaat inwerkt op een bos, behalve in extreme situaties (bv. langdurige droogte waardoor bomen sterven).
  Via onderzoek proberen wetenschappers de wisselwerking tussen bos en klimaat beter te begrijpen. Het Aelmoeseneiebos, een online pratend bos, vertaalt die wetenschap voor mens en maatschappij.

  Lees meer over "Het pratende bos"

  Labels:

 9. Kan hyperspectrale remote sensing gebruikt worden voor vitaliteitsbepaling van individuele bomen? Een verkennend onderzoek

  28-11-14 15:31 door Marie-Leen Verdonck, Frieke Van Coillie, Kris Vandekerkhove, Pieter Kempeneers, Robert De Wulf

  50-4.PNG
  Na een conventie van de VN over grensoverschrijdende luchtverontreiniging wordt sinds 1987 de vitaliteit van bossen in Vlaanderen opgemeten door het INBO in het kader van ICP Forests (Fischer et al. 2012; http://icp-forests.net/). Dat gebeurt door jaarlijks in het veld de vitaliteit te beoordelen van een aantal bomen in vaste proefvlakken. Binnen het HyperForestproject gingen we na in hoeverre het mogelijk is om deze beoordelingen te doen via hoge resolutie hyperspectrale beelden.

  Lees meer over "Kan hyperspectrale remote sensing gebruikt worden voor vitaliteitsbepaling van individuele bomen? Een verkennend onderzoek"

  Labels:

 10. Vanonder het mos | Bodemvegetatie & boniteit van lariksbosgezelschappen

  01-09-13 11:14 door Hans Baeté

  45-3.PNG

  Laat je in deze rubriek verwonderen door grappige, indrukwekkende en leerrijke boswaarheden uit het verleden. Eigen bijdragen en ideeën zijn steeds welkom op het redactieadres!

  Lees meer over "Vanonder het mos | Bodemvegetatie & boniteit van lariksbosgezelschappen"

  Labels: