Berichten over biomassa

 1. Houtproductie in domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos

  05-02-2018 10:56 door Vincent Kint

  Vilda- Rollin Verlinde.jpg

  Hout uit duurzaam beheerde bossen is een hernieuwbare grondstof die ook in Vlaanderen gegeerd is. We gebruiken allemaal hout, elke dag en vaak onbewust. Hout draagt bij aan de circulaire economie en een duurzame toekomst.

  Het ANB streeft naar veerkrachtige en biodiverse bossen, met veel structuur, dood hout en boomsoortenvariatie. We stemmen ons beheer af op de ambitieuze Vlaamse en Europese natuurdoelen, met habitats voor verschillende soorten, waar ook mensen welkom zijn en rust vinden. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, hoeft dit geen belemmering te zijn voor houtproductie. Houtoogst en het bijbehorende bosbeheer zien wij als complementair aan en ondersteunend voor onze natuurdoelen. Bossen groeien doorgaans beter, zijn gezonder en leveren ons meer diensten als ze goed beheerd worden, en daar horen houtkap en bosverjonging nu eenmaal bij.

  Lees meer over "Houtproductie in domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos"

  Labels:

 2. Bezoek aan een voedselbos en notengaard in Dartington (UK)

  10-11-2017 12:05 door Sander Van Daele

  aandachtigpubliek.jpg

  De laatste jaren krijgt agroforestry vrij veel aandacht. Landbouwers kunnen sinds 2011 investeringssteun ontvangen voor de aanplant van bomen op hun weilanden en akkers, in 2014 startte een grootschalige onderzoeksproject naar deze landgebruiksvorm in Vlaanderen en in de wetgeving werden de meeste knelpunten weggenomen. Ieder jaar vragen ongeveer vijftien boeren de subsidie aan, goed voor een jaarlijkse, bescheiden groei van 20 à 40 hectare.

  In september 2017 organiseerde het consortium agroforestry een excursie naar Zuid-Engeland. Een groep van vijftig landbouwers, studenten en onderzoekers bezocht vijf agroforestrysystemen. Dit artikel is een verslag van twee van de bezochte sites.

  Lees meer over "Bezoek aan een voedselbos en notengaard in Dartington (UK)"

  Labels:

 3. Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?

  07-06-2017 11:02 door Bert De Somviele, Rik De Vreese, Sien Cromphout

  P2110359.JPG

  Vlaanderen telt heel wat wegen, zo’n 65.000 km. Langs een groot deel hiervan groeien bomen, bomenrijen, struiken, hagen of houtkanten. Deze houtige landschapselementen worden in eerste instantie beheerd in functie van de veiligheid van de weggebruiker, maar meer en meer wordt ook het biodiversiteitsaspect belangrijker. Het correct afvoeren van het geoogste hout en het duurzaam gebruiken ervan blijft nog een knelpunt: nog al te vaak blijft het versnipperde hout ter plaatse achter. Deze snippers verstikken de aanwezige vegetatie en de bodem wordt aangerijkt met mineralen.

  In het Trees from Traffic project ging BOS+ samen met aannemer Krinkels op zoek naar knelpunten en oplossingen om het beheer van houtige landschapselementen langs gewestwegen duurzamer te maken. Het project focuste op het gebruik van snippers als bron van hernieuwbare energie, maar ook andere toepassingen voor de snippers zijn mogelijk (spaanplaatproductie, papier…).

  Lees meer over "Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?"

  Labels:

 4. De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten

  05-04-2017 15:07 door Bert De Somviele

  BR61b-covernara_nieuwsbrief.png

  Elke 2 jaar brengt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek het Natuurrapport uit, waarin het de toestand van de natuur in Vlaanderen onder de loep neemt, de trends en toekomstverwachtingen analyseert en het voorbije beleid m.b.t. natuurbehoud evalueert.

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten"

  Labels:

 5. De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?

  30-03-2017 11:05 door Ellen Desie, Bart Muys, Karen Vancampenhout

  BR61figuur_hoofd.JPG

  Bosbodems hebben het potentieel om te fungeren als een natuurlijke opslagplaats voor atmosferische koolstof, meer bepaald CO2. Bijgevolg kwam koolstofopslag in bossen op de politieke agenda als een mogelijke strategie voor het tegengaan van de klimaatverandering. Om deze strategie verder te optimaliseren is een beter begrip van de koolstofvastlegging en de stabiliteit van deze vastlegging, in functie van bosbeheer essentieel. In deze studie werd het effect van omvorming van half-natuurlijk loofbos naar Fijnspar op de koolstofdynamiek onderzocht. De resultaten tonen een verrassend sterk boomsoorteffect.

  Lees meer over "De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?"

  Labels:

 6. Biomassaoogst in Bosland: mogelijkheden en beperkingen

  31-12-2016 16:15 door Pieter Vangansbeke, Kris Verheyen, Leen Gorissen

  Figuur 3.jpg

  Tussen 1990 en 2008 is het gebruik van houtige biomassa voor bio-energie in de landen van de huidige Europese Unie gestegen met 80% (Eurostat, 2011). Deze biomassa is voornamelijk (69%) afkomstig uit de bosbouw. 

  Lees meer over "Biomassaoogst in Bosland: mogelijkheden en beperkingen"

  Labels:

 7. In de mist van het nevelwoud

  01-10-2016 14:57 door Hans Verbeeck, Marijn Bauters, Miro Demol, Stijn Bruneel

  Op de flank van de Ecuadoraanse Andes, geprangd tussen het broeierige laaglandregenwoud en de majestueuze toppen van de cordillero, ligt een ronduit sprookjesachtig ecosysteem verscholen: tropisch bergnevelwoud. De bomen die er groeien zijn bedekt met mossen en epifyten en zijn vaak gedrongen van vorm. Bovendien geeft de mist die onder het bladerdek doorkomt deze bossen een geheimzinnige aanblik (Fig. 1).

  Lees meer over "In de mist van het nevelwoud"

  Labels:

 8. Kan korteomloophout de functionele biodiversiteit in landbouwlandschappen versterken?

  01-06-2016 13:59 door Kris Verheyen, Pieter Verdonckt, Alexander Boffin, Dries Bonte

  52-2.PNG
  Wilgen, populieren en andere snelgroeiende hakhoutsoorten zijn heel geschikt als hernieuwbare energiebron. De houtsnippers kunnen als biobrandstof dienen, maar ook tijdens de groei kan de teelt verschillende functies vervullen. Zo kunnen deze plantages een bijdrage leveren als groenbuffer en potentieel de lokale biodiversiteit versterken. Deze laatste functie werd echter nog niet vaak gekwantificeerd. In dit artikel bespreken we twee studies die dieper in gaan op de rol die korteomloophout kan spelen voor de (functionele) biodiversiteit in landbouwlandschappen; een hot-topic in het kader van het vernieuwde Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).

  Lees meer over "Kan korteomloophout de functionele biodiversiteit in landbouwlandschappen versterken?"

  Labels:

 9. Biodiversiteit, recreatie en biomassaproductie in Vlaamse bossen: hand in hand of neus aan neus?

  24-03-2016 16:41 door Haben Blondeel, Pieter Vangansbeke

  55-1.PNG

  Bossen vervullen in het Vlaamse landschap vaak een uitgesproken sociale, ecologische of economische functie. In een multifunctioneel bosbeheer wordt er gestreefd naar het optimaal benutten van zoveel mogelijk bosfuncties, die op het eerste zicht misschien zelfs contradictorisch kunnen lijken. We onderzochten hoe de houtoogst in het dennenboscomplex Bosland mogelijkheden kan bieden voor het behoud en versterken van enkele soorten van open milieus zonder dat typische bossoorten hier onder druk komen te staan. Wanneer er eveneens met recreatie rekening wordt gehouden blijkt dat zowel wandelaars als houtoogst een negatief effect hebben op sommige soorten. In een slim beheerplan kan er op landschapsschaal echter rekening gehouden worden met de verspreiding van de soorten waardoor er nog steeds ruimte is voor wandelrecreatie en houtoogst zonder te veel verstoring.

  Lees meer over "Biodiversiteit, recreatie en biomassaproductie in Vlaamse bossen: hand in hand of neus aan neus?"

  Labels:

 10. Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen

  01-03-2016 16:10 door Beatrijs Van der Aa, Lieve Vriens, Peter Roskams

  55-3.PNG

  Onder invloed van de stijgende concentraties aan CO2 en andere broeikasgassen beginnen klimaatpatronen wereldwijd te veranderen. Men verwacht hiervan ook gevolgen op de biodiversiteit en op het vermogen van ecosystemen voor het leveren van diensten aan de maatschappij. Het INBO heeft een literatuurstudie uitgevoerd om de potentiële invloed van klimaatverandering op bos en natuur in Vlaanderen in kaart te brengen. In dit artikel schetsen we een beeld van de effecten voor bossen. De in deze studie verzamelde informatie vormde de basis voor de uitwerking van specifieke adaptatiescenario’s door Demey et al. (2015). In die parallelstudie wordt aangegeven hoe een aangepast beheer kan inspelen op de te verwachten klimaateffecten.

  Lees meer over "Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen"

  Labels: