Berichten over Bosland

 1. Biomassaoogst in Bosland: mogelijkheden en beperkingen

  31-12-2016 16:15 door Pieter Vangansbeke, Leen Gorissen, Kris Verheyen

  Figuur 3.jpg

  Tussen 1990 en 2008 is het gebruik van houtige biomassa voor bio-energie in de landen van de huidige Europese Unie gestegen met 80% (Eurostat, 2011). Deze biomassa is voornamelijk (69%) afkomstig uit de bosbouw. 

  Lees meer over "Biomassaoogst in Bosland: mogelijkheden en beperkingen"

  Labels:

 2. Ingrediënten van de magical mix voor succesvolle geïntegreerde natuurprojecten: het voorbeeld van Bosland

  31-12-2016 14:43 door Rik De Vreese

  Bosland, het grootste en meest kindvriendelijke bosgebied van Vlaanderen, bestaat tien jaar. Om dat te vieren werd in oktober een Europese conferentie georganiseerd voor collega’s uit vergelijkbare projecten, betrokkenen bij Bosland en andere geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

  Lees meer over "Ingrediënten van de magical mix voor succesvolle geïntegreerde natuurprojecten: het voorbeeld van Bosland"

  Labels:

 3. Tien jaar Bosland: een overzicht van ontstaan en evolutie

  31-12-2016 13:39 door Rik De Vreese

  BR58artikel1FIG1Kattenboskinderen.jpg
  Bosland is gesitueerd in het noordoosten van Vlaanderen (Limburg) en is de naam van het statutaire partnerschap van de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg. 

  Lees meer over "Tien jaar Bosland: een overzicht van ontstaan en evolutie"

  Labels:

 4. Biodiversiteit, recreatie en biomassaproductie in Vlaamse bossen: hand in hand of neus aan neus?

  24-03-2016 16:41 door Haben Blondeel, Pieter Vangansbeke

  55-1.PNG

  Bossen vervullen in het Vlaamse landschap vaak een uitgesproken sociale, ecologische of economische functie. In een multifunctioneel bosbeheer wordt er gestreefd naar het optimaal benutten van zoveel mogelijk bosfuncties, die op het eerste zicht misschien zelfs contradictorisch kunnen lijken. We onderzochten hoe de houtoogst in het dennenboscomplex Bosland mogelijkheden kan bieden voor het behoud en versterken van enkele soorten van open milieus zonder dat typische bossoorten hier onder druk komen te staan. Wanneer er eveneens met recreatie rekening wordt gehouden blijkt dat zowel wandelaars als houtoogst een negatief effect hebben op sommige soorten. In een slim beheerplan kan er op landschapsschaal echter rekening gehouden worden met de verspreiding van de soorten waardoor er nog steeds ruimte is voor wandelrecreatie en houtoogst zonder te veel verstoring.

  Lees meer over "Biodiversiteit, recreatie en biomassaproductie in Vlaamse bossen: hand in hand of neus aan neus?"

  Labels:

 5. Biodiversiteit in geuren en kleuren

  01-12-2010 14:52 door Emma Denorme, Sander Van Daele

  34-1.PNG

  Drie dagen voor de eigenlijke start van de Week van het Bos, op 7 oktober 2010, nodigden de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zes sprekers van diverse pluimage uit naar Brussel om tijdens de informatienamiddag een toelichting te geven over het thema ‘biodiversiteit’. Na een algemene stand van zaken, toonden drie praktijkvoorbeelden hoe we biodiversiteit concreet kunnen beschermen. Als slot zoomden we in op het Vlaams bosreservatennetwerk en de bijdrage ervan voor het behoud van biodiversiteit.

  Lees meer over "Biodiversiteit in geuren en kleuren"

  Labels:

 6. Op bezoek bij Norbord!

  01-03-2009 14:14 door Lotte Van Nevel, Lotte Meuleman

  27-4.PNG

  Op 30 januari 2009 organiseerde de Werkgroep Recreatie van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen een excursie naar het Pijnven en Norbord. In de voormiddag gaf regiobeheerder Dries Gorissen een deskundige uitleg over het FSC groepscertificaat van Bosland. In de namiddag leidde Bert Wierbos ons rond bij Norbord, producent van OSB-platen.

  Lees meer over "Op bezoek bij Norbord!"

  Labels:

 7. Agroforestry, of hoe het verleden ook de toekomst kan zijn

  01-09-2008 15:25 door Bert De Somviele

  25-3.PNG
  Bomen in het landschap zijn er altijd al geweest, en in voorbije tijden, toen land- en bosbouw nog veel inniger verstrengeld waren, speelden ze een cruciale rol op het landbouwbedrijf. Ze zorgden voor brandhout en geriefhout voor de dorpsbewoners, en waren fundamentele elementen in het behoud van de bodemvruchtbaarheid en het garanderen van een gezonde waterhuishouding. Met de modernisering van onze samenleving werd de boom gedurende de voorbije decennia echter meer en meer uit ons landbouwlandschap gebannen, en dit omwille van verschillende redenen. De komst van prikkeldraad en andere nieuwe materialen, de veralgemening van het gebruik van fossiele brandstoffen en de introductie van schaalvergroting, mechanisatie en moderne industriële landbouwtechnieken, deed bomen en struiken in het Europese landschap sterk aan belang verliezen.

  Lees meer over "Agroforestry, of hoe het verleden ook de toekomst kan zijn"

  Labels:

 8. Pro Silva international meeting in Ierland

  01-12-2007 15:45 door Guy Geudens, Martijn Boosten, Susan Bonekamp

  22-5.PNG
  Eens per jaar komt Pro Silva Europa bij elkaar. Dit netwerk van Europese bosbouwers promoot bosbouw op basis van natuurlijke processen waarbij geen kaalkap plaatsvindt. Bij Pro Silva Europa zijn de Pro Silva werkgroepen uit zo’n 24 Europese landen of regio’s aangesloten. Vanuit deze landen kwamen 51 personen naar de International Board Meeting in Ierland voor een 3 daagse excursie. Hieronder wordt een impressie gegeven van deze excursie en het netwerk Pro Silva Europa.

  Lees meer over "Pro Silva international meeting in Ierland"

  Labels:

 9. Bosaanplanting of spontane verbossing?

  01-06-2007 16:02 door Arne Verstraeten, Kris Vandekerkhove, Paul Quataert

  20-1.PNG

  In Bosrevue 18 bespraken we uitgebreid de verschillen in structuur en soortensamenstelling van de vegetatie tussen aanplantingen en verbossingen op voormalige intensieve akkers op leembodem. Zowel uit de literatuur als uit ons onderzoek bleek dat verbossingen, althans in de beginfase, vaak meer divers en structuurrijk zijn dan aanplantingen. Na zowat 30 jaar vervaagt dit verschil echter: de structuurdiversiteit (bijvoorbeeld de variatie in stamtal) evolueert geleidelijk naar een vergelijkbare waarde. Wat wél bepalend blijft voor het aspect en de soortenrijkdom in het bos op langere termijn, is de dominante boomsoort. Spontane verbossingen worden doorgaans gedomineerd door pionierboomsoorten die veel licht doorlaten (berk, boswilg), terwijl aanplantingen vaak resulteren in dichte donkere jongwas- en staakhoutbossen van eik, beuk of andere weinig lichtdoorlatende climaxboomsoorten. Het is mogelijk dat climaxboomsoorten na lange tijd ook in spontane verbossingen gaan domineren, maar het was binnen het kader van deze studie niet mogelijk om dit te onderzoeken.

  Lees meer over "Bosaanplanting of spontane verbossing?"

  Labels:

 10. Verborgen erfgoed

  02-12-2005 11:12 door Patrick Jansen, Mark van Benthem

  14-1.PNG

  Cultuurhistorie staat al enige tijd volop in de belangstelling. Vreemd genoeg is dit vrijwel volledig voorbij gegaan aan het bos, terwijl er talloze typische historische boselementen zijn die ieder bos zijn eigen karakter geven. Bewust, maar vooral onbewust, verdwijnen daarom tot op de dag van vandaag historische elementen uit onze bossen. Bovendien staat het streekeigen karakter van bossen onder druk door grootschalige veranderingen in het bosbeheer. Hoog tijd dus om er aandacht aan te besteden. Dit artikel geeft alvast een voorzet, uitgaande van het recent verschenen boek ‘Historische boselementen’.

  Lees meer over "Verborgen erfgoed"

  Labels: