Vanonder het mos | Plantkunde voor het volk

Vanonder het mos | Plantkunde voor het volk

1 oktober 2016 om 14:50 door Hans Baeté

Boeiende mensen laten zich niet makkelijk in vakjes stoppen. Neem nu Julius Mac Leod. In 1857 geboren te Oostende, overleden te Gent in 1919 en zeventig jaar later door Martin Hermy als volgt geciteerd in het boek Natuurbeheer (1989): De gordijn, die gedurende vele jaren het binnendringen van het licht verhinderd heeft, is verdwenen (...) Op de plaatsen waar tevoren hoogstammige bomen stonden (...) werden de overblijvende planten (...) bijna geheel uitgeroeid: hier zien wij een aantal proletariërs opstaan, meestal soorten die ook op akkers groeien (...) Gedurende de volgende jaren worden de plantsoenen en het hakhout steeds grooter en dientengevolge wordt de schaduw steeds dichter (...) De echte schaduwplanten worden door nieuwe levensvoorwaarden begunstigd, terwijl de meeste proletariërs van lieverlede uitgeroeid worden.

Bekijk PDF

Referenties:

Anoniem (1895) Voordracht van Prof. Mac Leod in de University Extension van Ieperen. La Lutte - De Strijd 18 mei 1895: 1

Cope JS , Corney D, Clark JY, Remagnino P & Wilkin P (2012) Plant species identification using digital morphometrics: A review. Expert Systems with Applications 39: 7562 – 7573

Darwin C (1859) The Origin of Species (reprint of first edition, published in 1985). Penguin Classics

De Bruyker C (1927) Handleiding bij het aanleeren der plantkunde - Nieuwe uitgave gansch omgewerkt door R. Naveau. Uitgeversfirma H. Vanderpoorten & Co. (Gent)

De Clerck K (1980) (red.) Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Uitgeverij Orion

Goetghebeur P (1998) Het Herbarium van de Universiteit Gent (nota). Universiteit Gent - Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie

Hermy M (1985) Ecologie en fytosociologie van oude en jonge bossen in Binnen-Vlaanderen - Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Wetenschappen (groep Plantkunde). Rijksuniversiteit Gent - Faculteit van de Wetenschappen.

Hermy M (ed) (1989) Natuurbeheer. Uitgeverij Marc Van de Wiele (Brugge)

Ingrouille MJ, Laird SM (1985) A quantitative approach to oak variability in some north London woodlands. London Naturalist 65: 35–46

Jin T, Hou X, Li P, Zhou FA (2015) Novel Method of Automatic Plant Species Identification Using Sparse Representation of Leaf Tooth Features. PLoS ONE 10(10): e0139482

Mac Leod A (1855 of 1859) Brief aan Monsieur Kickx op datum van 11 augustus 1855 of 1859 (manuscript aangetroffen in Herbarium Gent door Hans Baeté in 1998)

Mac Leod J (1883) Leidraad bij het onderwijzen en aanleeren der dierkunde; algemeene dierkunde. Uitgave Willems-Fonds (Gent)

Mac Leod J (1884) Leidraad bij het onderwijzen en aanleeren der plantenkunde (algemeene plantenkunde). Uitgave Natuurwetenschappelijk Genootschap - Dullé-Plus (Gent)

Mac Leod J (1894) Voordracht gehouden te Lier, den 25 februari 1894, bij gelegenheid van de stichting der vierde afdeeling van het kruidkundig genootschap Dodonaea (overdruk uit: De Vriend der Natuur)

Mac Leod J (1894) Over de bevruchting der bloemen in het Kempisch gedeelte van Vlaanderen. J Vuylsteke Uitgever, Gent (overdruk uit: Botanisch Jaarboek kruidkundig genootschap Dodonaea, jaargangen 1893 en 1894)

Mac Leod (1901) Nieuwe Wegen. Van Nu en Straks januari 1901

Mac Leod J (1901) Strijd voor het bestaan en wederkeerig dienstbetoon - Handel. 5de Vlaams Natuuren geneeskundig Congres te Brugge (1901): 224-240

Mac Leod J (1903) Over de vervlaamsching der Gentsche Hogeschool. Vanderpoorten (Gent)

Mac Leod J (1919) The Quantitative Method in Biology. Publications of the University of Manchester No. CXX

Mevrouw Sophia (1869) De Menschen en de Dieren. Willems-Fonds / Boekhandel van W. Rogghé (Gent)

Punyasena SW, Smith SY (2014) Bioinformatic and biometric methods in plant morphology. Applications in Plant Sciences 2 (8): 1400071

Schrans G (2014) Fredericq & Co. Een geslacht in licht en schaduw. Liberaal Archief - Uitgeverij Snoeck (Gent)

Tack G, Van den Bremt P, Hermy M (1993) Bossen van Vlaanderen. Davidsfonds Uitgeverij (Leuven)

Van De Velde AJJ (1942) Geschriften van Julius Mac Leod. De Nederlandsche Boekhandel (Antwerpen)

Vander Mijnsbrugge K (2016) Spontane hybriden tussen grauwe els en zwarte els. Bosrevue 56: 9-12

Van Oye P en anderen (1930) Mac Leod Gedenkboek - Uitgaven van het Mac Leod Fonds I. Uitgever De Sikkel (Antwerpen)

Van Oye P (1957) De evolutie van Mac Leod’s werk (overdruk uit: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks X, Nr. 7) 

Labels: