De heiligheid van inlandse eik

De heiligheid van inlandse eik

1 december 2007 om 15:36 door Guy Geudens

22-1.PNG
De eerbied voor de eik zit diep ingeworteld in Keltische en nSlavische beschavingen, maar ook in het Vlaamse bos- en natuurbeheer van vandaag werkt de heiligheid van inlandse eik (zomer- en wintereik) nog duidelijk door. Een mogelijke verklaring is dat inlandse eik dominant is in vele van onze oudere en daarmee natuurlijk ogende bossen. Voor Nederland opperde den Ouden (2003) die verklaring. Een analyse van de Gewestelijke Bosinventarisatie bevestigde dat de proefvlakken in homogene zomereikenbestanden ouder waren dan gemiddeld in loofhoutbestanden in Vlaanderen (Afdeling Bos & Groen, 2002). In dit artikel wordt ingegaan op een aantal situaties waarin het aura van inlandse eik mogelijk aanleiding geeft tot ondoelmatig beheer. Het gaat om (her)bebossing, het beheer van open vegetaties, het beheer van houtkanten en het beheer van hooghoutbestanden.

Bekijk PDF

Referenties:

Baron van Tuyll van Serooskerken FW 2003. Kwaliteitshout en geïntegreerd bosbeheer. Automatisme of toch vakwerk? Driebergen, Staatsbosbeheer, 91pp.

Afdeling Bos & Groen 2002. Homogene bestanden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 122pp.

De Boever L, Vansteenkiste D, Van Acker J & Stevens M 2006. Houtkwaliteit in het Vlaamse bos: Het nu en de toekomst! Bosrevue 16: p1-9.

De Keersmaeker L, Martens L, Verheyen K, Hermy M, De Schrijver A and Lust N 2004. Impact of soil fertility and insolation on diversity of herbaceous woodland species colonizing afforestations in Muizen forest (Belgium). Forest Ecology and Management 188(1-3): p291-304.

Den Ouden J 2003. Het bos bestaat niet. In: Dijs F (ed.) “Vraag het de bomen”. Utrecht, Uitgeverij Matrijs, p101-110.

Dua V 1986. Onderzoek naar de historische en sociaal-ekonomische achtergronden van de evolutie en variatie inzake lineaire beplantingen en aanverwante landschapselementen in het land van waas : deel 1. Gent, Rijksuniversiteit Gent, 222 pp.

Gruwez R 2006. Evolutie (1982-2005) van de bosstructuur en kruidlaag langs twee transecten in het Aelmoeseneiebos. Scriptie, UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Haneca K 2006. Eikenbossen in een historisch perspectief. Bosrevue 16: p6.

Hommel, P W F M, Spek T, de Waal R 2002. Boomsoort, strooiselkwaliteit en ondergroei in loofbossen op verzuringsgevoelige bodem. Een verkennend literatuur- en veldonderzoek, Wageningen, Alterrarapport 509, 112pp. (www.alterra.nl onder rapporten)

Hommel P, De Waal R 2003. Rijke bossen op arme bodems. Alternatieve boomsoortkeuze verhoogt soortenrijkdom ondergroei op verzuringgevoelige gronden. Landschap 20(4): p193-204.

Jansen P, Kuiper L, van Wijk M, van Blitterwijk H, Houtzagers M, Klingen S 2001. De aanleg van geïntegreerde bossen. Wageningen, Stichting Bos en Hout.

Muys B, Van Elegem B 1996. Boomsoortenkeuze bij het bebossen van landbouwgronden. De Boskrant 26 (4): p113-116.

Muys B 2006. (www.knbv.nl onder archief)

Neirynck J, Mirtcheva S, Sioen G, Lust N 2000. Impact of Tilia platyphyllos Scop., Fraxinus excelsior L., Acer pseudoplatanus L., Quercus robur L. and Fagus sylvatica L. on earthworm biomass and physico-chemical properties of a loamy soil. Forest Ecology and Management 133: p275-286.

Verboven H, Verheyen K, Hermy M 2004. Bos en hei in het Land van Turnhout (15de - 19de eeuw). Een bijdrage tot de historische ecologie. Eindrapport in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten & Landschappen en Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Leuven, 185pp.

Verstraeten A, Vandekerkhove K, De Keersmaeker L 2001. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden : deel 2 : kansen van spontane verbossing versus actieve bosaanplant. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(011). Geraardsbergen, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 152 pp. (www.inbo.be onder publicaties)

Wammelink GWW, van Dobben HF, Schouwenberg EPAG, Mol-Dijkstra JP 2003. Haalbaarheid van natuurdoeltypen in arme bossen en droge heide op de hogere zandgronden: een modelstudie. Wageningen, Alterra-rapport 562, 63pp. (www.alterra.nl onder rapporten)

Labels: